C l  i v e   P o w s e y /  D r a w  / P a i n t  / P r i n t

Mount Harmeston and Argus Mountain from Rees Ridge', 11"x15", watercolour